Top

Paviršinių nuotekų tvarkymas

Paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas

Remiantis 2015 m. liepos 30d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-021 „Dėl savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkytojo skyrimo“ UAB „Jonavos vandenys“ į.k. 256564350, Kranto g. 9, LT-55249 Jonava, įpareigota savivaldybės teritorijoje vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą. Paviršinių nuotekų tvarkymas vykdomas Jonavos miesto teritorijoje, tačiau ne visi paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai Jonavos mieste yra teisiškai įregistruoti. Šiuo metu Jonavos rajono savivaldybė inventorizuoja paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus, kurie vėliau bus perduoti į UAB „Jonavos vandenys“ balansą.

Jonavos miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūra yra išvystyta pakankamai plačiai. Pagal 2016 m. gruodžio 22 d. patvirtintą Jonavos miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą Jonavos mieste yra paklota apie 119 km lietaus nuotekų tinklų. Jonavos miestas suskirstytas į 26 baseinus, visus baseinus eksploatuoja UAB „Jonavos vandenys“ išskyrus vieną baseiną, kurį eksploatuoja UAB „Jonavos hidrotechnika”.

2019 m. pabaigoje pastatyti dveji paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginiai Panerių g. bei Taurostos g. Paviršinių (lietaus) nuotekų valymų įrenginiuose yra kontroliuojami yra kontroliuojami šie atitekančių ir išleidžiamų teršalų  parametrai: BDS7, SM, naftos produktai.

SVARBI INFORMACIJA

Geriamojo vandens laboratorija nuo 2020 m. spalio 21 d. mėginių iš gyventojų nepriims! Apie geriamojo vandens mėginių priėmimo datą bus pranešta. Tel. (8 349) 5 49 97

VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28