Top

Informacija apie patvirtintą planą ir numatomas vykdyti tolimesnes procedūras

2022-02-22
Informacija apie patvirtintą planą ir numatomas vykdyti tolimesnes procedūras (Informacija žemės sklypų savininkams, fiziniams asmenims, naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, kurių gyvenamosios vietos adresas yra nežinomas) Informuojame, kad 2021-04-30 Jonavos r. sav. Tarybos sprendimu Nr. 1TS-75 buvo patvirtintas „Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas“ (toliau – Planas). Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 str. 2 d. nuostatomis skelbiame apie šiuo Planu nustatytas požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonų teritorijas. Informacija apie parengtą Planą: • Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava.. • Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovė: Eleonora Grablevskienė, tel. 8 672 11410, el. p. e.grablevskiene@atamis.lt. • Specialiojo plano keitimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. 1TS-153 „Dėl Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ ir Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 13B-1110 „Dėl Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. • Specialiojo plano keitimo rengimo tvarka: supaprastinta. • Planavimo tikslas: patikslinti viešo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas bei plėtros kryptis ir priemones. • Planavimo uždaviniai: 1. nustatyti aglomeracijos teritorijos ribas; 2. patikslinti viešo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas; 3. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir komunikacijų plėtros prioritetines kryptis ir priemones; 4. nustatyti apsaugos zonas viešojo geriamojo vandens tiekimo naudojamoms vandenvietėms ir sanitarines apsaugos zonas nuotekų valykloms, siurblinėms ir kitiems vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo įrenginiams; 5. esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams; 6. numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; 7. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 8. numatyti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas; 9. nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius. Susipažinti su parengto Plano sprendiniais galite www.tpdr.lt puslapyje įvedę TPD registracijos numerį T00086223. Įgyvendinant Plano sprendinius 2021 m. spalio mėn. 25 d. pradėtas vykdyti projektas “Jonavos rajono esamų vandenviečių teritorijoms bei esamų nuotekų valymo įrenginių teritorijoms taikytinų, tačiau neįrašytų į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo ir įregistravimo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą paslaugos”. Projektą įgyvendinanti institucija – UAB „Jonavos vandenys“. Šio projekto metu sklypams patenkantiems į Jonavos rajono esamų vandenviečių teritorijas bei esamų nuotekų valymo įrenginių teritorijas taikytinos, tačiau neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bus įrašomos bei įregistruojamos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatoms ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 4 p. nuostatomis skelbiame apie Planu nustatytas teritorijas ir informuojame žemės sklypų savininkus, patikėtinius ar fizinius asmenis naudojančius žemę pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, kurių gyvenamoji vieta yra nežinoma. Informacija apie taikytinas žemės sklypui (jo daliai) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas šiems žemės sklypų naudotojams pateikta žemiau įvardinant žemės sklypo unikalų numerį: 440016219100; 463000350099; 440000791042; 440001220833; 440001431883; 440001462659; 440003995928; 440004491694; 440005067285; 440005067310; 440005605563; 440006089189; 440006306480; 440006350292; 440006350345; 440006973457; 440007195864; 440007366174; 440007913019; 440009850993; 440010393938; 440010394035; 440010447651; 440011387014; 440011387103; 440011387214; 440011387269; 440011387378; 440011598116; 440012038592; 440012873655; 440015688912; 440016071742; 440016071975; 440016216816; 440017982188; 440017982199; 440020092280; 440020203090; 440020697872; 440020697894; 440020708402; 440021164476; 440021555568; 440022300934; 440022900856; 440023019974; 440023407465; 440024432051; 440024432338; 440025202111; 440026722585; 440026854675; 440027837614; 440028223018; 440028818902; 440029618648; 440035797201; 440039521730; 440047832615; 440053399990; 440053671040; 460100020069; 460100030078; 460100030191; 460100060006; 460100060047; 460100060063; 460100060072; 460100060080; 460100060090; 460100060116; 460100060141; 460100060157; 460100060171; 460100060177; 460300040179; 460500050018; 460500050020; 460500050021; 460500050026; 460500050055; 460500050063; 460500050064; 460500050149; 460800090159; 462300030236; 463000010018; 463000010028; 463000010032; 463000010033; 463000010035; 463000010036; 463000010041; 463000010043; 463000010049; 463000010052; 463000010054; 463000010056; 463000010057; 463000010076; 463000010078; 463000010165; 463000090008; 463000090014; 463000090027; 463000090036; 463000090067; 463000090071; 463000120018; 463000240026; 463000240045; 463000330001; 463000330003; 463000330010; 463000330012; 463000330019; 463000330025; 463000330031; 463000330080; 463000330081; 463000330102; 463000330161; 463000330161; 463000330163; 463000330165; 463000330166; 463000330167; 463000330175; 463000330189; 463000330195; 463000330246; 463000330250; 463000330262; 463000340024; 463000340050; 463000340051; 463000340057; 463000340058; 463000340059; 463000340099; 463000350016; 463000350041; 463000350042; 463000350086; 463000350088; 463000350128; 463000350147; 463000360019; 463000360031; 463000360047; 463000360061; 463000360103; 463000360106; 463000360143; 463000360165; 463000360192; 463000360194; 463000360199; 463000360210; 463000360212; 463000360246; 463000360260; 463000360261; 463000360273; 463000370019; 463000370041; 463000370060; 463000370065; 463000370080; 463000440016; 463300030459; 464000020026; 464000020049; 464000030002; 464000030048; 464000030054; 464000030268; 464000030280; 464000040096; 464000040128; 464000060390; 464000060391; 440004491694 Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, kai žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas, apskaičiuojamos ir išmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 339 patvirtinta „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ (toliau – Metodika). Prašymus išmokėti kompensaciją (Metodikos 1 priedas), užpildytus Metodikos nustatyta tvarka, bus galima teikti po požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos įrašymo (įregistravimo) Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. Prašymai teikiami UAB ,,Jonavos vandenys“, įmonės kodas: 256564350, adresas: Kranto g. 9, LT-55249 Jonava. Pažymėtina, kad Prašymo nagrinėjimas bus pradėtas ne anksčiau nei bus įregistruotos Planu nustatytos teritorijos, t.y. pagal Metodikos nuostatas kompensacija gali būti apskaičiuota tik pagal viešajame registre įregistruotą apsaugos zonos plotą. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendimas išmokėti kompensaciją gali būti priimtas tik už Prašyme nurodytus, argumentuotus ir įrodančiais dokumentais pagrįstus nuostolius, patiriamus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Planu nustatytose teritorijose. Įstatymo 13 straipsnio 5 dalies, 9 straipsnio 3 dalies, 141 straipsnio 3 dalies numatytais atvejais kompensacijos nemokamos. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į UAB ,,Jonavos vandenys“, ekologę - projektų vadovę, Rositą Vaikšnorienę, tel. (8 349) 548 06 arba el. paštu ekologe@jonavosvandenys.lt.


VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TIKRINIMAS

Jonavos mieste: (8 605) 196 58

NEBŪKITE PATIKLŪS!

UAB „Jonavos vandenys” prašo gyventojų nebūti patikliais ir visuomet įsitikinti, kad asmuo norintis patikrinti, pakeisti vandens apskaitos prietaisą yra tikrai Vandens tiekėjo atstovas.
Prieš įsileidžiant į patalpas paklauskite asmens vardo, pavardės, paprašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą, kilus abejonių skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą (8 349) 536 28